Sabtu, 27 April 2013

Menelisik Rahasia Filsafat Kejawen Bag 6


Nilai Hakekat Mistik Kejawen


Rahayu....!

“Urip ing ngalam dunya, ora liya mung pinangka kanggo netepi titahing Gusti”
Pucung (Pupuh III: Serat Wredhatama):

“Ngelmu iku
 Kalakone kanthi laku
 Lekase lawan kas
 Tegese kas nyantosani
 Setya budya pangkese dur angkara”

“Angkara gung
 Neng angga anggung gumulung
Gegolonganira / Triloka lekeri kongsi
Yen den umbar ambabar dadi rubeda.”

“Beda lamun kang wus sengsem
 Reh ngasamun
Semune ngaksama
Sasamane bangsa sisip
Sarwa sareh saking mardi martatama”

“Taman limut
 Durgameng tyas kang weh limput
Karem ing karamat
Karana karoban ing sih
Sihing sukma ngrebda saardi pengira”

“Yeku patut tinulat tulat tinurut
Sapituduhira
Aja kaya jaman mangkin
Keh pra mudha mundhi diri lapal makna”

“Durung becus kesusu selak besus
Amaknani rapal
Kaya sayid weton mesir
Pendhak pendhak angendhak
Gunaning jalma”

“Kang kadyeku
Kalebu wong ngaku aku
akale alangka
Elok Jawane denmohi
Paksa langkah ngangkah met kawruh ing Mekah”


“Nora weruh
rosing rasa kang rinuruh
lumeketing angga
anggere padha marsudi
kana kene kaanane nora beda”

“Uger lugu
 Den ta mrih pralebdeng kalbu
Yen kabul kabuki
 Ing drajat kajating urip
Kaya kang wus winahya sekar srinata”

“Basa ngelmu
Mupakate lan panemune
Pasahe lan tapa
Yen satriya tanah Jawi
Kuna kuna kang ginilut tripakara”

“Lila lamun
kelangan nora gegetun
Trima yen ketaman
Sakserik sameng dumadi
Tri legawa nalangsa srah ing Bathara”

“Bathara gung
 Inguger graning jajantung
Jenek Hyang wisesa
Sana pasenedan suci
Nora kaya si mudha mudhar angkara Gusti Maha Agung.”

“Nora uwus
Kareme anguwus uwus
 Uwose tan ana
Mung janjine muring muring
Kaya buta buteng betah anganiaya “

“Sakeh luput
Ing angga tansah linimput
Linimpet ing sabda
Narka tan ana udani
Lumuh ala ardane ginawa gada”

“Durung punjul
Ing kawruh kaselak jujul
Kaseselan hawa
Cupet kapepetan pamrih, tangeh nedya anggambuh mring Hyang Wisesa”


Gejolak Pengembaraan Sukma

             Kesadaran dalam falsafah hidup Jawa dimulai dari kesadaran rasio atau akal budi (cipta) yang ditopang oleh pilar utamanya yakni kesadaran batin meliputi kesadaran jiwa atau sukma, dan kesadaran rahsa (rasa). Tidak hanya berhenti sampai di situ, kesadaran rahsa masih harus dimanifestasikan dalam perbuatan konkrit untuk menjalani aktivitas hidup sehari-hari (karsa). Parameter keberhasilan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari sebagai makhluk ciptaan Tuhan (titahing Gusti), adalah bilamana berhasil melakukan harmonisasi dan sinergi antara perilaku manusia dengan kearifan alam semesta, antara jagad alit dengan jagad ageng, antara mikrokosmos dengan makrokosmos. Oleh sebab itu manusia Jawa (Nusantara) selalu berusaha untuk menciptakan harmonisasi dan sinergisasi antara microcosmos yaitu jagad alit (diri pribadi) dengan macrocosmos yaitu jagad ageng (alam semesta). Rahayu....!

Posting Komentar